ครม. ปรับ ‘ราคาน้ำนมดิบ’ เพิ่มขึ้น 1.50 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

ครม. ปรับ ‘ราคาน้ำนมดิบ’ เพิ่มขึ้น 1.50 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เปิดเผยว่า ครม. ได้อนุมัติให้มีการปรับเพิ่ม ราคาน้ำนมดิบ อีก 1.50 บาท  โดยดำเนินการเป็นระยะเวลา 3 เดือน (30 ก.ย. 2565) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เปิดเผยในระหว่างการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ถึงการที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติให้มีการปรับเพิ่ม ราคาน้ำนมดิบ อีก 1.50 บาท โดยดำเนินการเป็นระยะเวลา 3 เดือน พร้อมกันนี้ทาง คกก. ก็เตรียมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอีกด้วย

นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประธานการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 123 ว่า เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศ ที่ส่งผลกระทบให้ต้นทุนต่างๆมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของอาชีพการเลี้ยงโคนมนั้น เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมก็มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ทั้งค่าจ้างแรงงาน ค่าอาหารสัตว์ รวมทั้งกำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศมีแนวโน้มลดลง จึงมีการขอปรับราคากลางรับซื้อน้ำนมดิบหน้าศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ จากกิโลกรัมละ 17.50 บาท เป็น 19.00 บาท (โดย 0.75 บาท/กิโลกรัม ทางกรมปศุสัตว์จะดำเนินการจัดโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เป็นระยะเวลา 3 เดือน) และขอปรับราคากลางน้ำนมดิบหน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม จากกิโลกรัมละ 19 บาท เป็น 20.50 บาท

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ปรับเพิ่มราคากลางรับซื้อน้ำนมดิบหน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม 1.50 บาท นั้น คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบอนุมัติปรับเพิ่มแล้ว จากกิโลกรัมละ 19 บาท เป็น 20.50 บาท เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ที่ผ่านมา

และในที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้ กรมปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการช่วยเหลือราคาน้ำนมดิบแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เสนอแก่คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสำหรับดำเนินโครงการฯ เพื่อชดเชยราคารับซื้อน้ำนมดิบให้เกษตรกรโคนมทั่วประเทศ กิโลกรัมละ 0.75 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (90วัน) เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในระยะสั้นให้สามารถพัฒนาการผลิตให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และสร้างความยั่งยืนของอาชีพการเลี้ยงโคนมต่อไป

กรมธนารักษ์ เปิดจ่ายแลก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 110 ปี วชิรพยาบาล

กรมธนารักษ์ ได้จัดทำ และเปิดให้จ่ายแลก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 110 ปี วชิรพยาบาล โดยเริ่มภายในวันที่ 1 กันยายน 2565 ผ่าน 3  ช่องทางทั่วประเทศ

(29 ส.ค. 2565) กรมธนารักษ์ นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กรมธนารักษ์จัดทำ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 110 ปี วชิรพยาบาล โดยจัดทำเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา โดยมีลวดลาย

ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว”

ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า “ครบ ๑๑๐ ปี วชิรพยาบาล ๒ มกราคม ๒๕๖๕” เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า “๒๐ บาท” และข้อความว่า “ประเทศไทย” โดยมีลายไทยประดิษฐ์คั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

นายประภาศ กล่าวต่อว่า ผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าว สามารถติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ได้ที่

ส่วนกลาง

กองบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร. 0 2565 7944

หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2282 4109

หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2618 6340

การรับเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกฯ

ส่วนกลางและภูมิภาค สามารถรับเหรียญได้ ณ สถานที่จ่ายแลก

การสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถเลือกรับด้วยตนเอง ณ สถานที่จ่ายแลกส่วนกลาง หรือเลือกจัดส่งทางไปรษณีย์ โดยผู้สั่งซื้อเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารเงินตรา โทร. 0 2565 7944 และ Call Center กรมธนารักษ์ โทร. 0 2059 4999

ในส่วนของ “หัวใจหมู” ที่ถูกนำมาใช้งานนั้น ก็มาจากหมูที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม ที่นำเอายีนส่วนที่ส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาปฏิเสธอวัยวะ หรือส่งผลให้เกิดการเติบโตมากเกินออกไป ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ในการนำเอาชิ้นส่วนจากสัตว์มาใช้งานกับมนุษย์ โดยเฉพาะหมูที่มีการนำเอาหนัง และลิ้นหัวใจมาใช้งานกับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้งานชิ้นส่วนดังกล่าว ในส่วนของการผ่าตัดนั้นก่อนหน้านี้ก็ได้มีการทดลองเข้ากับลิงบาบูน รวมไปถึงได้มีการทดลอง และวิจัยมานานแล้วหลายปี

และสามารถรับชมถ่ายทอดสดของปรากฏการณ์ ดาวพฤหัสบดี โคจรใกล้โลกในรอบ 59 ปี ได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป.

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า